זימון אסיפה מיוחדת 22/05/18

זימון אסיפה מיוחדת 22/05/18

אר.אס.אל. אלקטרוניקה בע"מ ("החברה")

מודעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

 

 1. ניתנת בזה הודעה על זימון אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, אשר על סדר יומה הנושא הבא:
 2. כינוס האסיפה הכללית ומועדה

האסיפה תתכנס ביום ג', 22 במאי, 2018 בשעה 11:00 במשרדי עורכי הדין של החברה, גלוזמן ושות', אריאל שרון 4, מגדל השחר (קומה 30), גבעתיים (להלן: "משרדי עורכי הדין").

 1. סדר היום ותמצית ההחלטות העומדות על סדר יומה של האסיפה הכללית

מינוי של מר אלי סנדרוביץ' כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות וזאת החל מיום 2 במאי, 2018.

 1. מועדים חיוניים
  • המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הינו בתום יום המסחר 24 באפריל 2018.
  • אישור הוכחת בעלות ומינוי בכתב של בא כוח יש להפקיד במשרדה הרשום של החברה לפחות 4 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.
 2. כתבי הצבעה

בעלי המניות רשאים להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס להחלטות שעל סדר היום. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה של המגנ"א.

כתובות אתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ,  שבהם ניתן למצוא נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה כמשמעותן בסעיפים 87 ו-88 לחוק החברות הינם כמפורט להלן: www.magna.isa.gov.il ("אתר ההפצה"). אתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.  כתב מינוי של מיופה כח יופקד במשרדי החברה לא פחות משני ימי עסקים לפני המועד הקבוע לאסיפה. המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה לפחות 4 שעות לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד 10 יום לאחר המועד הקובע.

 1. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת, במשרדי עורכי הדין בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש.

 1. למידע נוסף ראה דווח מיידי מיום 16 באפריל 2018 שדיווחה החברה בהתאם לחוק ניירות ערך לאתרי ההפצה של רשות ניירות ערך ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

 

אר אס אל אלקטרוניקה בע"מ

Contact

Your message was sent successfully
_iesupport _chrome